امروز : یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ - ۱۶:۵۶ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

طرح مرحوم عباس معارف به دولت خاتمی درباره اقتصاد مقاومتی

شاید کمتر کسی است که مطلع باشد؛ اما اولین بار در سال ۷۶ مرحوم عباس معارف طرح اقتصاد مقاومتی را با هدف مقابله با نظام سطله و دفاع از مستضعفین در مقابل مستکبرین عالم، با عنوان “طرح بسیج کار و تلاش” به دولت خاتمی ارائه کرد.این طرح که با تاکید بر خودکفایی اقتصادی تهیه شده است بطور مشروح به موانع توسعه تولید و چالش های پیش روی اقتصاد ملی مبتنی بر دانایی می پردازد. جزییات این طرح در کتاب “مبانی حکمی اقتصاد و معیشت” نوشته مرحوم عباس معارف چاپ شده است.پی نوشت: کتاب مبانی حکمی اقتصاد و معیشت، جستاری در نسبت حکمت و عرفان با اقتصاد است. در این کتاب جناب معارف رحمه الله علیه توضیح می دهد که از منظر حکمای انسی چطور اقتصاد امت واحده می تواند با بر هم زدن روابط ظالمانه مبادله تولید شکل بگیرد. بر این اساس توضیح می دهد که هر دوره تاریخی ظهور اسمی از اسما الله است که بر آن دوره تاریخی حکومت دارد. معارف در این کتاب توضیح می دهد که در اقتصادی بر مبنای امت واحده، تعین انسان، حجاب وجود مطلق نیست و ظهور خود را در هستی جز در معیت و تجلی حق نمی بیند. در این چارچوب است که نه استکباری شکل می گیرد و نه استضعافی. به گفته معارف، مستکبر بدان جهت به استضعاف دیگر انسان ها می پردازد که در آئینه استضعاف انها خود را به صفت کبریایی کاذب یعنی استکبار می ببیند. سپس توضیح می دهد که اگر انسان در مقام حضور باشد و قرب به الله داشته باشد هرگز به استثمار و استکبار کشیده نمی شود.معارف در این کتاب به زیبایی به کنه و حقیقت شاخص های اصلی اقتصاد معیشت می پردازد و نسبت هرکدام از ماهیات اقتصادی را با عالم و وجود توضیح می دهد.به عنوان مثال توضیح می دهد که عالم و آنچه در عالم است برای انسان وجود لغیره است. انسان در مرحله تصرف در عالم قادر و مجاز است که تمامی اشیا را از جهت وجود لغیره آنها وسیله و ابزار قرار دهد. اما آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که انسان به هیچ وجه نمی تواند سایر انسان ها را وسیله و ابزار قرار دهد چرا که آنها نیز چون او مظهر تجلی کل و اسم جامع خداوندند. انسان و عالم هردو مظهر تجلی کل و و اسم جامع الهی اند، با این تفاوت که انسان مظهر اجمالی کل و عالم مظهر تفصیلی است و از این جهت است که کل اجمالی می تواند در کل تفصیلی تصرف کند.نکته مهمتر اینکه در این کتاب مرحوم عباس معارف توضیح می دهد که چطور نظام ولایی می تواند با برهم زدن مناسبات استکباری تولید، مستضعفین عالم را برعلیه نظام تولیدی کفر و استکبار بشوراند تا اقتصاد امت واحده شکل بگیرد.مرحوم عباس معارف با این نگاه به حقیقت دیگر ماهیات اقتصادی می پردازد. با چنین نگاهی آنوقت طرح بسیج کار و تلاش را برای ایجاد اقتصاد خودکفا پیشنهاد می دهد.روحش شاد.
شاید کمتر کسی است که مطلع باشد؛ اما اولین بار در سال ۷۶ مرحوم عباس معارف طرح اقتصاد مقاومتی را با هدف مقابله با نظام سطله و دفاع از مستضعفین در مقابل مستکبرین عالم، با عنوان "طرح بسیج کار و تلاش" به دولت خاتمی ارائه کرد.این طرح که با تاکید بر خودکفایی اقتصادی تهیه شده است بطور مشروح به موانع توسعه تولید و چالش های پیش روی اقتصاد ملی مبتنی بر دانایی می پردازد. جزییات این طرح در کتاب "مبانی حکمی اقتصاد و معیشت" نوشته مرحوم عباس معارف چاپ شده است.پی نوشت: کتاب مبانی حکمی اقتصاد و معیشت، جستاری در نسبت حکمت و عرفان با اقتصاد است. در این کتاب جناب معارف رحمه الله علیه توضیح می دهد که از منظر حکمای انسی چطور اقتصاد امت واحده می تواند با بر هم زدن روابط ظالمانه مبادله تولید شکل بگیرد. بر این اساس توضیح می دهد که هر دوره تاریخی ظهور اسمی از اسما الله است که بر آن دوره تاریخی حکومت دارد. معارف در این کتاب توضیح می دهد که در اقتصادی بر مبنای امت واحده، تعین انسان، حجاب وجود مطلق نیست و ظهور خود را در هستی جز در معیت و تجلی حق نمی بیند. در این چارچوب است که نه استکباری شکل می گیرد و نه استضعافی. به گفته معارف، مستکبر بدان جهت به استضعاف دیگر انسان ها می پردازد که در آئینه استضعاف انها خود را به صفت کبریایی کاذب یعنی استکبار می ببیند. سپس توضیح می دهد که اگر انسان در مقام حضور باشد و قرب به الله داشته باشد هرگز به استثمار و استکبار کشیده نمی شود.معارف در این کتاب به زیبایی به کنه و حقیقت شاخص های اصلی اقتصاد معیشت می پردازد و نسبت هرکدام از ماهیات اقتصادی را با عالم و وجود توضیح می دهد.به عنوان مثال توضیح می دهد که عالم و آنچه در عالم است برای انسان وجود لغیره است. انسان در مرحله تصرف در عالم قادر و مجاز است که تمامی اشیا را از جهت وجود لغیره آنها وسیله و ابزار قرار دهد. اما آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که انسان به هیچ وجه نمی تواند سایر انسان ها را وسیله و ابزار قرار دهد چرا که آنها نیز چون او مظهر تجلی کل و اسم جامع خداوندند. انسان و عالم هردو مظهر تجلی کل و و اسم جامع الهی اند، با این تفاوت که انسان مظهر اجمالی کل و عالم مظهر تفصیلی است و از این جهت است که کل اجمالی می تواند در کل تفصیلی تصرف کند.نکته مهمتر اینکه در این کتاب مرحوم عباس معارف توضیح می دهد که چطور نظام ولایی می تواند با برهم زدن مناسبات استکباری تولید، مستضعفین عالم را برعلیه نظام تولیدی کفر و استکبار بشوراند تا اقتصاد امت واحده شکل بگیرد.مرحوم عباس معارف با این نگاه به حقیقت دیگر ماهیات اقتصادی می پردازد. با چنین نگاهی آنوقت طرح بسیج کار و تلاش را برای ایجاد اقتصاد خودکفا پیشنهاد می دهد.روحش شاد.

دیدگاه بسته شده است.

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا